Üdvözöljük a Medencék világában, ahol diszkont áron találja
a medencéket és hozzávaló tartozékokat.

A higiénikus kényelem érdekében!

RaktáronKlóros masszázs vegyszerkészlet

Bruttó ár: 15 999 Ft

A kép csak illusztráció

  • Klóros masszázs vegyszerkészlet

TARTALMA:

AQUAMULTI MINI 1 kg - lassan oldódó kombinált hatású klórtabletta 20 g

Tartalom: Triklórizocianursav 97,5% CAS Nr: 87-90-1, EU Nr: 201-782-8

Réz-szulfát 2,5%, CAS Nr: 7758-98-7, EU Nr: 231-847-6

OTH engedélyszáma: OTH-3926-2/2008.

MÍNUSZAPH 1,5 kg - pH értéket csökkentő vegyszer

Tartalom: Nátrium-hidrogén-szulfát 100%, CAS Nr: 7681-38-1, EU Nr: 231-665-7

HABNEX 0,5 l - habképződést megakadályozó, és a képződő habot eltávolító szer

Tartalom: alfa-oktadecil-omega-hidroxi-poliglikol-éter 1,5-1,7%

CAS szám: 9005-00-9, EU szám: 500-017-8

benzol C10-13-monoalkil-származékok desztillációs maradékok 3,5-4%

CAS szám: 84961-70-6, EU szám: 284-660-7

BP/FNEF-TKI/07354-2/2018.

AQUAFIX 1 l - vízkeménységet stabilizáló szer

Tartalom: Hidroxietán-1,1-difoszfonsav 25% CAS Nr: 2809-21-4, EU Nr: 220-552-8

Nyilvántartási szám: BP/FNEF-TKI/01316-2/2019.

Alkalmazás: A külön csomagolásban elhelyezett vegyszerek használati utasítása szerint.

Figyelmeztetés: H272: Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású. H290: Fémekre korrozív hatású lehet. H302: Lenyelve ártalmas. H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H318: Súlyos szemkárosodást okoz. H319: Súlyos szemirritációt okoz. H335: Légúti irritációt okozhat. H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H413: Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra. EUH031: Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. EUH206: Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P234: Az eredeti edényben tartandó. P261: Kerülje a por belélegzését. P264: A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P312: LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz. P303+P361+P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P304+P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310: Azonnal forduljon Toxikológiai központhoz vagy orvoshoz. P337+P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. P390: A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében. P405: Elzárva tárolandó. P406: Saválló/saválló bélésű edényben tárolandó. P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően.

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Kapcsolódó termékek

Mások ezeket vásárolták még

Kosár tartalma
Az Ön kosara jelenleg üres.Kosár kiürítése

Webáruházunkban feltűntetett árak a bruttó végfelhasználói árak, amelyek az ÁFA-t tartalmazzák.

 

RENDELÉS MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM
 

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT

Házhoz szállítás:

Személyes átvétel:

Kedden és Csütörtökön:
12:00 - 15:00 

2133 Sződliget hrsz. 76/020 Gödi Iparos Centrum területén lévő iroda (2-es számú főút OIL! benzinkút mögött - balra az Europart épülete).

Waze: medencediszkont.hu

medencediszkont.hu

 

Elérhetőségünk:

Hétfő - Péntek: 08:00 - 16:00

info@medencediszkont.hu / medencediszkont@gmail.com

Rendeléssel kapcsolatos kérdések info:                   

+36 70 669 7595

Árajánlat kivitelezéshez:
+36 70 669 7597

Műszaki kérdések:
+36 70 709 5800

 

A medence szezonban április-augusztus között az elsődleges kapcsolattartás email-en történik!